Cập nhật lần cuối: 25 tháng tám 2022, với hiệu Quả, Ngày 25 tháng tám 2022

Tiện ÍCH ứng DỤNG LP ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "chúng tôi,") tôn trọng sự riêng tư của bạn, và hiểu rằng bạn chăm sóc về thông tin cá nhân và làm thế nào nó được sử dụng. Đây Chính Sách ("Chính Sách") làm rõ chúng tôi thực hành quyền riêng tư và mô tả làm thế nào chúng tôi thu thập được sử dụng, tiết lộ và nếu không quá trình thông tin cá nhân của khi bạn cài đặt và/hay sử dụng ("sử dụng") "Facelab - Biên tập khuôn Mặt Đẹp," phần mềm dụng cho (sau đây, ""ứng Dụng" hay "của chúng ta, ứng Dụng"), và giải thích quyền và sự lựa chọn có phải về thông tin cá nhân.

Khi chúng tôi gọi để thông tin cá nhân (hoặc dữ liệu cá nhân) chúng tôi có nghĩa là bất kỳ thông tin, bất kỳ hình thức nào liên quan đến bạn như một xác định hoặc có thể nhận dạng người tự nhiên. Nó là một người có thể xác định tiếp hay gián tiếp, đặc biệt bởi tham khảo một số nhận dạng hoặc một hoặc hơn yếu tố cụ thể của vật chất, sinh lý tinh thần, kinh tế, văn hóa hay địa vị xã hội.

Và, cụ thể là thông tin cá nhân xác định, liên quan đến, mô tả, tài liệu tham khảo là có khả năng liên kết với, hoặc có thể hợp lý được liên kết trực tiếp và gián tiếp, với bạn.

Chính Sách của chúng tôi cũng áp dụng cho tất cả các người, và những người khác truy cập của chúng tôi, các ứng Dụng ("Người").

XIN VUI LÒNG ĐỌC SAU, CHÍNH SÁCH CHO THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG CÁCH THÔNG TIN CÁ NHÂN CÓ THỂ XỬ LÝ, VÀ LỰA CHỌN CỦA MÌNH VỀ BẠN DỮ LIỆU CÁ NHÂN, MỘT CÁCH CẨN THẬN. KHI SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG(S), BẠN THỪA NHẬN LÀ ĐÃ ĐỌC, HIỂU, VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

Sau EU Chung dữ Liệu chính Sách bảo Vệ (EU-GDPR) và ANH Chung dữ Liệu Vệ Quy định (ANH-GDPR) chúng tôi là những dữ liệu điều khiển trừ khi được nêu.

I. thông TIN CHÚNG tôi xử lý VÀ làm thế NÀO CHÚNG tôi LÀM VIỆC XỬ lý

Tùy thuộc vào hoàn cảnh đề cập dưới đây, sau đây chung loại thông tin cá nhân có thể được thu thập và nếu không xử lý:

Nhận Dạng A.

Một tên thật, bưu mã, độc đáo dạng cá nhân, trực tuyến nhận dạng Thức Internet địa chỉ email, hoặc tương tự nhận dạng.

B. Dữ Liệu Định Vị

Vị trí địa lý hay cử động.

C. Internet hoặc tương tự khác mạng hoạt động

Thông tin về việc hợp tác với một ứng dụng, hoặc quảng cáo.

D. Thương Mại Thông Tin

Hồ sơ cá nhân của tài sản phẩm hoặc dịch vụ mua được, hay xem xét, hoặc mua khác hay tốn lịch sử hay khuynh hướng.

XIN LƯU Ý:

Không có âm thanh, hình ảnh, hoặc tương tự thông tin có thể được thu thập từ bạn.

Tóm lại, trong mọi trường hợp, không có hình ảnh của bạn hoặc đối mặt với dữ liệu, cho dù làm, edited hoặc không, với sự giúp đỡ của các ứng Dụng sẽ bị sẵn cho chúng tôi, hay lưu trữ nếu không chúng tôi xử lý.

Nó có nghĩa là chúng ta không thể thu thập cửa hàng hoặc sử dụng dữ liệu có trong ảnh của bạn hoặc ảnh thư viện.

Sau khi bạn thiết lập các thiết lập trên điện thoại di động cho kỹ thuật thể truy cập vào máy ảnh của bạn (để chụp ảnh)/viện ảnh (để cứu ảnh), tất cả các dữ liệu hình ảnh (thích hình ảnh chân dung) đó có thể được chỉnh sửa (xử lý) với sự giúp đỡ của các ứng Dụng bị lưu trữ trên điện thoại và/hoặc trong iCloud lưu trữ, và không thể tiếp cận được với chúng tôi. Chỉ có bạn mới có thể chia sẻ các tập tin đến một bữa tiệc bằng cách xuất chúng qua các ứng Dụng.

Hơn nữa, chúng ta không thu thập bất kỳ loại đặc biệt của dữ liệu cá nhân của bạn (này bao gồm chi tiết về cuộc đua hay dân tộc, tôn giáo hay tín ngưỡng triết học, đời sống tình dục, tình dục định hướng chính trị ý kiến, công đoàn viên thông tin về sức khỏe của mình, và di truyền và dữ liệu sinh học). Cũng không làm gì chúng ta thu thập mọi thông tin về án hình sự và tội phạm.

Ngoài ra, chúng tôi không thể truy cập hay sử dụng thẻ tín dụng của bạn hoặc thông tin thẻ ghi nợ.

Chúng tôi e-thương mại cung cấp (Táo) là trách nhiệm thanh toán, xử lý và sạc pin cho bạn xử lý thông tin cá nhân và giữ nó an toàn và an toàn. Thông tin này sẽ được xử lý như là một phần của thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi.

Bạn có thể truy cập vào các áp dụng "trong ứng dụng" mua quy tắc và chính sách trực tiếp từ Cửa hàng.

Chúng tôi có được những loại thông tin cá nhân được liệt kê ở trên từ sau loại nguồn:

1.1. Trực tiếp từ bạn (thông Tin mà bạn gửi):

Hướng dẫn bởi các nguyên tắc của dữ liệu giảm thiểu chúng tôi thiết kế của chúng tôi, các ứng Dụng trong một cách mà không cần anh để đăng ký cho một tài khoản để sử Dụng. Nó có nghĩa là, bạn không cần phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để truy cập vào các ứng Dụng (như tên đầy đủ với tên công tên sử dụng tài khoản mạng xã hội, số điện thoại(s), địa chỉ e-mail, hoặc tương tự khác thông tin), tuy nhiên, khi cô quyết định để liên lạc với chúng tôi sử dụng các e-mail hoặc hỗ trợ mẫu (ví dụ để tìm hiểu về các ứng Dụng hay để yêu cầu hỗ trợ liên quan đến việc sử dụng ứng Dụng) chúng tôi có thể thu thập và sử dụng bất cứ thông tin liên lạc (tên, địa chỉ e-mail, và bất kỳ thông tin nào đó anh cung cấp, bao gồm cả các nội dung của các tin nhắn hay đính kèm), bạn gửi cho chúng tôi qua email hoặc thức liên lạc khi nó là cần thiết để thực hiện đầy đủ các hợp đồng giữa bạn và chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin đó để đáp ứng một cách hiệu quả để yêu cầu của bạn, thực hiện yêu cầu của bạn, và gửi anh thông tin liên lạc mà bạn yêu cầu và thực hiện các dịch vụ được yêu cầu.

1.2. Gián tiếp từ bạn (thông Tin được thu thập bởi phương tiện tự động):

Khi bạn sử Dụng một số thông tin về điện thoại di động và dùng hành vi có thể xử lý tự động. Thông tin này, nói chung là không cá nhân, tức là nó không, một mình trên giấy phép liên kết trực tiếp với các cá nhân, và chúng ta có thể truy cập vào nó chỉ trong tổng hợp thức. Chúng tôi xử lý thông tin này trên đất của chúng tôi, chính đáng quan tâm cải thiện nhất của chúng tôi và cho chúng tôi Sử dụng những trải nghiệm tốt nhất. Nếu chúng ta không truy cập vào dữ liệu như vậy, chúng ta không thể cung cấp cho bạn với tất cả các chức năng của các ứng Dụng.

Chúng tôi sử dụng thứ ba bữa tiệc dữ liệu tự động chế công nghệ để phân tích một số thông tin gửi qua điện thoại qua của chúng tôi, các ứng Dụng (quảng cáo hoặc công cụ phân tích). Một số người trong số họ tự động khởi động chế của dữ liệu cá nhân, bao gồm cả hồ sơ, mà có nghĩa là bất kỳ hình thức của xử lý tự động của dữ liệu cá nhân dùng để đánh giá nhất định khía cạnh cá nhân có liên quan đến bạn, đặc biệt, để phân tích hoặc dự đoán khía cạnh liên quan đến sở thích cá nhân, sở thích, hành vi trí hoặc phong trào (xem danh sách các dữ liệu mô tả dưới đây). Xử lý thông tin qua tự động dữ liệu chế công nghệ bắt đầu tự động khi các bạn khởi động các ứng Dụng.

Sau đây là những loại thông tin chúng tôi thu thập gián tiếp từ bạn:

Thiết Bị Thông Tin Chi Tiết. Khi bạn sử dụng điện thoại di động để truy cập vào các ứng Dụng, một số chi tiết về thiết bị được báo cáo, bao gồm "thiết bị nhận dạng". Thiết bị nhận dạng nhỏ dữ liệu, tập tin hoặc tương tự cấu trúc dữ liệu lưu trữ, hay liên kết với thiết bị mà duy nhất nhận điện thoại di động (nhưng không phải là tính cách của bạn). Thiết bị nhận diện cho phép báo cáo khái quát hoặc cá nhân nội dung và quảng cáo của chúng tôi, các đối tác, cung cấp dịch vụ, và thứ ba bên.

Sau dữ liệu có thể được xử lý:

Thông tin về bản thân thiết bị: loại điện thoại di động, loại, điều hành hệ thống và phiên bản của nó, và sản xuất, màn hình kích thước mật độ màn hình, hướng, pin, và thiết bị sử dụng bộ nhớ.

Thông tin về kết nối internet: hãng điện thoại di động, nhà cung cấp mạng, loại mạng Internet giao Thức ("IP") địa chỉ dấu thời gian và thời gian của phiên, tốc độ, duyệt.

Vị trí thông tin liên quan: địa chỉ IP nước mã/ khu vực của liên kết với thẻ SIM của bạn hoặc điện thoại, ngôn ngữ, thời gian khu lân cận thương mại điểm quan tâm (ví dụ. "quán cà phê").

Các thiết bị định danh: ví dụ như người dùng số nhận dạng như Xác định cho nhà quảng Cáo (IDFA), etc. (nếu họ được thành lập bởi những phát triển ứng Dụng của).

Thông tin về các ứng Dụng. Tên của nó sử dụng để chìa khóa (định cho các ứng Dụng), phiên bản, và chỗ ở của chúng tôi, các ứng Dụng có thể được báo cáo cho tự động phân tích và xử lý.

Bánh và công nghệ tương tự. Khi sử dụng các ứng Dụng, bánh và công nghệ tương tự có thể được sử dụng (ảnh web kịch bản). Cookie là một văn bản tập tin có một lượng nhỏ của thông tin của bạn bị khi bạn truy cập vào các ứng Dụng. Các văn bản tin là, sau đó gửi lại cho người chủ mỗi khi sử dụng các ứng Dụng. Điều này cho phép chúng ta để vận hành các ứng Dụng hiệu quả hơn. Ví dụ, chúng tôi sẽ biết có bao nhiêu người truy cập vào các khu vực cụ thể, hay năng trong chúng ta, ứng Dụng và đó liên kết hoặc quảng cáo họ được bật lên. Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu và tối ưu thế của chúng ta, ứng Dụng, cải thiện marketing của chúng tôi nỗ lực, và cung cấp và đó là mối quan tâm của bạn. Chúng ta có thể yêu cầu nhà quảng cáo hoặc những đối tác khác để phục vụ quảng cáo hoặc dịch vụ cho các ứng Dụng, có thể sử dụng bánh hoặc tương tự như công nghệ.

Nhập thông tin. Nhập thông tin là tự động báo cáo mỗi khi bạn yêu cầu để truy cập vào các ứng Dụng. Nó cũng có thể cung cấp khi các ứng Dụng bị cài đặt trên điện thoại. Khi bạn sử Dụng, chúng phân tích công tự động ghi lại số đăng nhập thông tin, bao gồm cả ngày và khi bạn bắt đầu và các ứng Dụng, và làm thế nào bạn tác với các ứng Dụng.

Quảng cáo thông tin liên quan. Sau dữ liệu có thể được báo cáo về quảng cáo bạn có thể xem: ngày và thời gian, một quảng cáo đặc biệt là phục vụ, một hồ sơ nếu quảng cáo đó là "click", hay nếu nó được thể hiện như một "conversation" sự kiện gì quảng cáo cung cấp là về những gì loại quảng cáo đó là (ví dụ như, văn bản, hình ảnh, hoặc video); mà quảng cáo vị trí có liên quan đến (nơi quảng cáo cung cấp là hiển thị trong các ứng Dụng), cho dù bạn trả lời quảng cáo.

Trong sự kiện ứng dụng. Khi bạn sử Dụng, chúng phân tích công tự động ghi lại trong ứng dụng thông tin (hướng dẫn bước, thanh toán trong ứng dụng, tuỳ chỉnh sự kiện).

Thông tin được cung cấp tự động đến quảng cáo hoặc công cụ phân tích không thường đến dưới kiểm soát của chúng tôi, vì vậy chúng tôi không thể chịu trách nhiệm xử lý thông tin như vậy. Hãy nhớ rằng một số dịch vụ đang tham gia vào dữ liệu cá nhân hồ sơ và có thể có được thông tin liên quan đến tính cách của bạn và/hoặc trang bị bằng cách sử dụng công nghệ đó không thuộc phạm vi trách nhiệm của chúng tôi. Chúng ta không kiểm soát giám sát hoặc đứng bảo lãnh cho thế nào, thứ ba bên quá trình dữ liệu cá nhân, đó có thể được thu thập bởi của họ, có nghĩa là (không qua ứng Dụng của chúng tôi). Bất kỳ yêu cầu thông tin liên quan đến các tiết lộ thông tin cá nhân nên được chuyển đến như vậy, thứ ba bên (xem Phần III).

II. CÁC MỤC ĐÍCH CỦA XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nhiệm vụ của chúng tôi là không ngừng cải thiện nhất của chúng tôi và cung cấp trải nghiệm mới. Như là một phần của nhiệm vụ này, chúng tôi sử dụng thông tin cho các mục đích sau đây:

Để cung cấp các ứng Dụng, duy trì cải thiện, kiểm tra, và giám sát hiệu quả của chúng tôi, các ứng Dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin ông cung cấp cho chúng tôi trực tiếp và thông tin đó là xử lý tự động để cung cấp và cung cấp các bạn cũng như để hiểu rõ hơn về Người hành vi và xu hướng phát hiện ra tiềm năng cúp và vấn đề kỹ thuật, hỗ trợ hiện có chức năng của các ứng Dụng, và thêm tính năng mới và dịch vụ cho các ứng Dụng.

Để cung cấp cho bạn dựa trên sự quan tâm (hành vi) quảng cáo hoặc những nội dung mục tiêu. Chúng ta có thể sử dụng thông tin đó là xử lý tự động cho mục đích tiếp thị (để quảng cáo cho thấy rằng có thể có ích cho bạn dựa trên sở thích của bạn). Chúng tôi cung cấp cá nhân nội dung và thông tin để anh có thể bao gồm quảng cáo trực tuyến hoặc các hình thức về tiếp thị.

Để giao tiếp với bạn. Chúng ta có thể sử dụng thông tin đó là xử lý tự động gửi cho bạn đẩy thông báo với kỹ thuật thông báo cập nhật thông báo an ninh, và hỗ trợ và hành chính tin nhắn. Vậy, chúng ta sử dụng thông tin liên lạc của để đáp ứng cho anh khi anh liên hệ với chúng tôi.

Để ngăn chặn lừa đảo và thư, để thực thi pháp luật. Chúng tôi nhằm mục đích của chúng tôi, các ứng Dụng để được tự do của thư và gian lận nội dung vì vậy mà anh cảm thấy an toàn và tự do. Chúng ta có thể sử dụng thông tin để ngăn ngừa, phát hiện, và điều tra gian lận, vi phạm an ninh, có khả năng bị cấm hoặc hoạt động bất hợp pháp bảo vệ của chúng tôi hiệu và thực hiện các điều Khoản của chúng tôi Sử dụng.

Nếu bất kỳ mục đích mới xử lý cá nhân dữ liệu phát sinh, chúng tôi sẽ cho bạn biết chúng ta bắt đầu quá trình các thông tin cho rằng mục đích khác bằng cách giới thiệu tương ứng thay đổi Chính Sách này.

III. CHIA SẺ THÔNG TIN, VÀ TIẾT LỘ

Chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với thứ ba bên chỉ trong những cách mà được miêu tả trong Chính sách này.

Chúng tôi sẽ không cho thuê hoặc bán dữ liệu cá nhân để bất kỳ thứ ba bên, nhưng chúng ta có thể chia sẻ thông tin từ các công cụ như nhập các file bị nhận dạng, và dữ liệu vị trí thứ ba với tổ chức tiệc, cung cấp dữ liệu tự động công nghệ xử lý cho các ứng Dụng. Chúng ta không kiểm soát hoặc ảnh hưởng những thứ ba bên theo dõi công nghệ, cách chúng có thể được sử dụng.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin nào như cookie dữ liệu với thứ ba quảng cáo đối tác. Thông tin này cho phép thứ ba bên mạng quảng cáo, ngoài để cung cấp quảng cáo mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được quan tâm nhất của anh.

Xin lưu ý rằng trong khi kết hợp công cụ bên ngoài và dịch vụ của chúng tôi chọn pháp đó có thể đảm bảo với họ áp dụng tất cả các kỹ thuật cần thiết và tổ chức các biện pháp để bảo vệ các dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của bất kỳ thông tin truyền từ chúng tôi đến bất cứ như vậy, pháp nhân. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát tình cờ hay trái phép truy cập vào dữ liệu cá nhân của qua một lỗi của chẳng hạn pháp lý. Những pháp lý, thực thể riêng biệt, chịu trách nhiệm về chính sách và thực hành.

Xin lưu ý rằng các bạn có thể liên kết tới trang web bên thứ ba/dịch vụ bổ sung, và các ứng dụng (ví dụ, cho phép Sử dụng để chia sẻ một số nội dung và thông tin trên mạng xã hội), hoặc anh có thể truy cập vào các ứng Dụng từ một thế giới khác. Trên máy hoặc cho phép những kết nối có thể cho phép người thứ ba để thu thập hay chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng ta không kiểm soát những thứ ba trang web bên dịch vụ bổ sung, và các ứng dụng, và không chịu trách nhiệm cho hành động cá hoặc những nội dung của mấy trang web bên thứ ba/dịch vụ bổ sung, và các ứng dụng liên quan đến hoặc từ ứng Dụng của chúng ta, bao gồm cả các thông tin hoặc nội dung chứa bên trong họ. Chúng tôi khuyến khích anh để đọc thông báo chính sách của tất cả các bạn truy cập trang web/vụ cắm và bạn sử dụng.

Ngoài ra, chúng ta có thể tiết lộ thông tin cá nhân của nếu cần thiết cho mục tiêu lý do, do để quan tâm, hoặc trong các tình huống bất trắc:

- theo yêu cầu của pháp luật.

- khi chúng tôi tin rằng bố là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ an toàn của bạn hoặc sự an toàn của những người khác, điều tra gian lận, hoặc đáp ứng yêu cầu của chính quyền;

- nếu chúng tôi đang tham gia vào một sáp nhập, mua lại, hoặc bán tất cả hay một phần tài sản của mình, bạn sẽ nhận được email thông báo và/hoặc một thông báo nổi bật trong ứng Dụng của chúng tôi về bất kỳ thay đổi trong sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân, cũng như bất kỳ sự lựa chọn bạn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân.

Nó có nghĩa là thông tin cá nhân có thể được tiết lộ để sau loại người nhận:

Chính phủ và pháp luật, tòa án.

Đại Lý (ví dụ, khi cô quyết định để chỉ một đại lý để gửi yêu cầu thay mặt bạn).

Chi nhánh. (ví dụ, khi công ty kiểm toán, phân tích, báo cáo hợp nhất, hoặc tuân thủ pháp luật là cần thiết).

IV. CHUYỂN DỮ LIỆU QUỐC TẾ

Chúng tôi làm việc ở khu vực biên giới và cung cấp cho chúng tôi, các ứng Dụng của chúng tôi Dùng trên khắp thế giới.

Chúng tôi và người pháp nhân, cung cấp dữ liệu tự động công nghệ xử lý cho các ứng Dụng hoặc bên ngoài của chúng tôi quảng cáo đối tác có thể chuyển động xử lý thông tin qua biên giới và từ đất nước của bạn hoặc thẩm quyền để các nước khác hoặc luật trên toàn thế giới.

Xin lưu ý rằng chúng ta có thể chuyển thông tin, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, đến một quốc gia và thẩm quyền mà không có cùng một luật bảo vệ dữ liệu như trong quyền hạn của ông.

Điều này có nghĩa là thông tin cá nhân có thể được chuyển giao cho một nước thứ ba, một lãnh thổ, hay một hoặc nhiều quy định lĩnh vực trong nước thứ ba, hoặc quốc tế, tổ chức bảo vệ dữ liệu và mật quy định không thể cung cấp cùng cấp của bảo vệ của một dữ liệu cá nhân là đất nước của bạn không.

Chúng tôi cố gắng để chắc chắn rằng người của sở dữ liệu cá nhân thích hợp cung cấp sự bảo vệ của cá nhân dữ liệu nhận được, sau pháp luật hiện hành trên sự bảo vệ của thông tin đó. Bằng cách sử dụng các ứng Dụng, bạn đồng ý rằng chúng ta có thể chuyển dữ liệu cá nhân để bất kỳ nước thứ ba, một lãnh thổ, hay một hoặc nhiều quy định lĩnh vực trong nước thứ ba, hoặc quốc tế, tổ chức.

Cho dữ liệu lưu trữ, chúng tôi tin tưởng vào những dịch vụ của lưu trữ các tổ chức. Bài và, do đó, mã hóa dữ liệu cá nhân – nếu có thể - trước khi gửi nó đến khu lưu trữ các tổ chức cho lưu trữ của nó. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ hợp tác với những lưu trữ các tổ chức của chúng tôi đã trôi qua an ninh và tin cậy kiểm tra.

V. BAO LÂU CHÚNG ta SỬ dụng dữ LIỆU CÁ nhân

Chúng tôi thường giữ thông tin cá nhân như là cần thiết để thực hiện các dịch vụ chức năng của các ứng Dụng và tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Nếu anh không còn muốn chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng ta thể truy cập vào và cửa hàng, bạn có thể yêu cầu mà chúng ta xóa thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, một số dữ liệu vẫn có thể được lưu trữ trong một thời gian nhất định (nhưng không còn hơn là lí yêu cầu) nếu thông tin cần thiết để thực hiện với một nghĩa vụ pháp lý (thuế, kế toán kiểm toán) hoặc để duy trì sự an toàn và sao lưu dữ liệu thiết lập, ngăn chặn lừa đảo hoặc các hành vi nguy hiểm.

VI. AN ninh

An ninh của cá nhân của bạn là thông tin quan trọng với chúng tôi. Chúng ta đi theo ngành được chấp nhận tiêu chuẩn để bảo vệ thông tin cá nhân gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền và khi chúng tôi nhận được nó.

Chúng tôi có hợp lý và thích hợp các biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân từ mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép tiết lộ, thay đổi, và hủy diệt, có tính đến các rủi ro trong việc xử lý và bản chất của các thông tin cá nhân.

Chúng tôi thực hiện kỹ thuật thích hợp và tổ chức các biện pháp, mà là thiết kế để thực hiện dữ liệu-bảo vệ nguyên tắc như dữ liệu giảm thiểu, hiệu quả, và để tích hợp cần thiết biện pháp bảo vệ thành người chế biến. Chúng ta tìm kiếm thông tin cá nhân để được mã hóa, đúng và mã hóa mạnh mẽ thuật toán, bao gồm cả băm nếu có thể.

Rất tiếc, không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp của lưu trữ điện tử, được an toàn 100%. Chúng ta làm tốt nhất của chúng tôi để bảo vệ các dữ liệu cá nhân, tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu thông tin cá nhân bị tổn hại như một hành vi vi phạm về an ninh, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn tuân thủ pháp luật.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về an ninh của chúng tôi, các ứng Dụng, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email hiển thị sau.

GAME. TRẺ EM CỦA CHÍNH

Ứng Dụng của chúng tôi, và những dịch vụ của chúng tôi cung ứng Dụng, không phải hướng đến con dưới 18 tuổi (hoặc già hơn, nếu cần thiết trong một áp dụng thẩm quyền để tuân theo luật pháp). Vì vậy, chúng tôi không cố ý thu thập hoặc thu hút bất kỳ thông tin cá nhân từ con dưới 18 (hoặc già hơn, nếu cần thiết trong một áp dụng thẩm quyền để tuân theo luật pháp). Không ai dưới 18 tuổi (hoặc già hơn, nếu cần thiết trong một áp dụng thẩm quyền để tuân theo luật pháp) có thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân để ứng Dụng. Nếu bạn đang theo 18 (hoặc già hơn nếu được yêu cầu ở một áp dụng thẩm quyền để tuân theo luật pháp) sau đó KHÔNG TẢI về SỬ Dụng.

Nếu chúng ta tìm hiểu rằng chúng ta đã thu thập được thông tin cá nhân từ một con dưới 18 tuổi (hoặc già hơn, nếu cần thiết trong một áp dụng thẩm quyền để tuân theo luật pháp), chúng tôi sẽ xóa thông tin đó càng nhanh càng tốt. Nếu anh tin là chúng ta có thể có bất kỳ thông tin từ hay về trẻ con dưới 18 (hoặc già hơn, nếu cần thiết trong một áp dụng thẩm quyền để tuân theo luật pháp), xin liên hệ với chúng tôi.

VIII. QUYỀN LỢI CỦA BẠN VÀ LỰA CHỌN

Nếu bạn là một cư dân của khu Vực Kinh tế châu Âu của bạn quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa bạn có thể tìm thông tin tại khoản 8.1. trong phần này.

Nếu bạn là một California cư dân của quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa có thể được tìm thấy trong khoản 8.2. trong phần này.

Nếu bạn không phải là công dân của các nước châu âu hay California, tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập, và xóa một số thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Để bảo vệ bạn, chúng ta có thể đòi hỏi bằng chứng và xác nhận danh tính và thẩm quyền cư trú trước khi chúng tôi có thể trả lời ở trên cầu. Nếu bạn muốn làm một yêu cầu như vậy, bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại chính @ utilityappsmobile.com. Nếu chúng ta thay đổi, hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân hoặc nếu anh từ chối tích cực chia sẻ cá nhân nhất định thông tin với chúng tôi, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số và chức năng của các ứng Dụng. Một khi chúng tôi đã xác minh bạn, chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu như vậy tại quyết định của chúng tôi và theo luật pháp.

8.1. Thông tin cho những Cá nhân trong Kinh tế châu Âu khu Vực (nước châu âu) và ANH

Nếu bạn đang ở khu Vực Kinh tế châu Âu ("giấy phép khai thác") hoặc ANH, áp dụng luật riêng tư (đặc biệt EU-GDPR và ANH-GDPR tương ứng) cung cấp cho bạn một số quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân.

Theo cả hai EU-GDPR và ANH-GDPR, bạn có lựa chọn sau liên quan đến dữ liệu cá nhân đã được thu thập:

Truy cập vào dữ liệu và khả năng Di chuyển. Bạn có thể yêu cầu bản sao của thông tin cá nhân.

Thay đổi hoặc dữ Liệu chính Xác. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi phải sửa thay đổi, hoặc khắc phục của dữ liệu.

Dữ liệu lưu trữ và Xóa. Các người Sử dụng dữ liệu nói chung là giữ lại cho đến khi nó là cần thiết để cung cấp cho bạn với các ứng Dụng. Tuy nhiên, cụ thể giữ lần có thể thay đổi dựa trên bối cảnh của việc xử lý được thực hiện. Anh có quyền để yêu cầu để xóa tất cả hay một số dữ liệu cá nhân mà là về bạn.

Hạn chế của Xử lý. Trong một số trường hợp, bạn có thể có quyền hạn như thế nào thông tin cá nhân được sử dụng.

Để thực hiện bất kỳ quyền ở trên, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua [liên lạc thức]. Hãy nhớ rằng, chúng ta đảm bảo các nói trên quyền chỉ liên quan đến việc thông tin mà chúng ta thể truy cập vào và cửa hàng.

Khi thông tin cá nhân được xử lý tự động bạn có thể đối tượng để xử lý như vậy trong một số trường hợp. Nơi thông tin cá nhân được xử lý mục đích tiếp thị, bạn có thể yêu cầu chấm dứt xử lý dữ liệu cho các thị trực tiếp mục đích. Để thực hiện quyền xin hãy liên lạc với người nhận được liệt kê trong Phần III bảo Mật này, để tìm hiểu làm thế nào bạn có thể đối tượng để xử lí dữ liệu. Nhất của họ đã rõ ràng chỉ dẫn của họ chính trang, chức năng API, hoặc lựa chọn khác.

Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ nhận dạng thiết bị, và dữ liệu định vị với cung cấp dịch vụ, vui lòng kiểm tra cài đặt thiết bị để chọn ra như mô tả dưới >>

Nếu bạn đang nằm trong liên Minh châu Âu, bạn có địa chỉ của chúng tôi, đại diện trong EU khi anh có câu hỏi riêng tư vấn đề bằng việc gửi một email với eurep @ utilityappsmobile.com.

Nếu bạn đang nằm trong các ANH, bạn có địa chỉ của chúng tôi, đại diện ở ANH khi anh có câu hỏi riêng tư vấn đề bằng việc gửi một email với ukrep @ utilityappsmobile.com.

8.2. Thông tin cho người Dân của California: California của Bạn của Chính Quyền

California tiêu Dùng Chính Hành động của 2018 (CCPA) cung cấp những người cư trú ở Bang California với cụ thể quyền liên quan đến họ thông tin cá nhân. Phần này mô tả của CCPA quyền và giải thích làm thế nào để thực hiện những quyền.

Các CCPA cung người tiêu dùng (California cư dân) với các quyền sau liên quan đến họ thông tin cá nhân:

Quyền Truy cập. Anh có quyền để yêu cầu rằng chúng tôi tiết lộ, không, hơn hai lần trong mười hai tháng, bất kỳ sau đây trong khoảng thời gian đó là mười hai tháng trước ngày yêu cầu được thực hiện:

Những loại thông tin cá nhân chúng ta đã thu thập được về bạn.

Các loại nguồn cho các thông tin cá nhân chúng ta đã thu thập được về bạn.

Việc kinh doanh mục đích thương mại hoặc cho chúng tôi thu thập hoặc bán thông tin cá nhân.

Các loại thứ ba bên để người mà chúng ta chia sẻ thông tin cá nhân.

Cụ thể mẩu thông tin cá nhân chúng ta đã thu thập được về bạn.

Cho dù chúng tôi đã bán hoặc tiết lộ thông Tin Cá nhân cho một mục đích sự nghiệp và nếu như vậy, hai danh sách riêng biệt tiết lộ:

bán hàng, xác định những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã bán được khoảng bạn ở trong 12 tháng trước, cũng như các loại thứ ba bên để người mà chúng tôi đã bán thông tin cá nhân đó, bởi mục hay loại thông tin cá nhân cho mỗi loại thứ ba bên để người mà thông tin cá nhân đã được bán, và

tiết lộ cho một mục đích kinh doanh, xác định những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã tiết lộ về bạn ở trong 12 tháng trước, cũng như các loại thứ ba bên để người mà chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân, bằng cách mục hay loại thông tin cá nhân cho mỗi loại thứ ba bên để người mà thông tin cá nhân đã được tiết lộ.

Một khi chúng tôi nhận được xác nhận có thể kiểm chứng, người tiêu dùng, yêu cầu dữ liệu vạch ra trong phần này trên (Quyền Truy cập) sẽ được tiết lộ cho bạn.

Xóa quyền. Anh có quyền để yêu cầu rằng chúng ta xóa bất kỳ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ anh và giữ lại, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ được vạch ra trong CCPA. Một khi chúng tôi nhận được xác nhận có thể kiểm chứng, người tiêu dùng yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa (trực tiếp và chúng ta cung cấp dịch vụ cho rõ ràng) thông tin cá nhân từ hồ sơ của chúng tôi, trừ một ngoại lệ áp dụng.

Quyền lựa Chọn Ra ("Không Bán"). Bạn có quyền nói với chúng tôi không tiết lộ hoặc chuyển thông tin cá nhân để một thứ ba bên trong đổi lấy một cái gì đó giá trị. Các CCPA đề cập đến đây như của bạn phải nói "Không Bán" thông tin cá nhân của tôi.

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân, như đã ở đây. Nếu chúng tôi quyết định phải bán thông tin cá nhân trong tương lai, chúng ta sẽ gửi một thông báo thích hợp và lựa chọn ra phương pháp, và chúng tôi sẽ không bán bất kỳ thông tin cá nhân đã thu thập được.

Tuy nhiên, nếu cậu không muốn chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bất cứ tiếp tục, xin liên hệ với chúng tôi qua [liên lạc thức]. Trong nhiều trường hợp, không có cách nào để duy trì những ứng Dụng của một hệ điều hành mà không có chức năng dữ liệu do đó bạn sẽ có nên loại bỏ các ứng Dụng điện thoại.

Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ nhận dạng thiết bị, và dữ liệu định vị với bên cung cấp dịch vụ, vui lòng kiểm tra thiết bị như mô tả dưới >>

Không phân biệt đối xử. Bạn có quyền để thực hiện các quyền mô tả trong phần này phân biệt đối xử. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không phân biệt đối xử với anh một cách cấm các CCPA bởi vì bạn CCPA quyền.

Trừ khi được cho phép bởi những CCPA, chúng tôi sẽ không:

Từ chối bạn hàng hoặc dịch vụ.

Phụ trách bạn khác nhau giá hoặc giá cho hàng hóa, dịch vụ đó qua giảm giá cấp hoặc lợi ích khác, hoặc xử phạt.

Cung cấp cho bạn một mức độ khác nhau hay chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ.

Đề nghị rằng bạn có thể nhận được một giá khác nhau hay tỷ lệ cho hàng hóa, dịch vụ hay một mức độ khác nhau hay chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ.

Bây giờ, khi bạn đang ý thức của bạn California chính quyền, xin vui lòng chú ý, sau đây:

Tất cả các loại thông tin cá nhân được liệt kê trong Phần tôi bảo Mật này, "I. thông TIN CHÚNG tôi quá TRÌNH" đã được thu thập bởi chúng tôi từ Người sử dụng trong vòng cuối cùng twelve (12) tháng.

Ở trước twelve (12) tháng, chúng ta có tiết lộ thông tin cá nhân có trong mỗi loại thông tin cá nhân A, B, C và D được liệt kê trong Phần tôi bảo Mật này, "I. thông TIN CHÚNG tôi quá TRÌNH" cho mỗi mục đích kinh doanh mô tả trên tùy thuộc vào việc sử dụng các ứng Dụng mô tả ở đây.

Chúng ta không phải trong kinh doanh bán thông tin về bạn với ai, mà chỉ ra rằng không có thông tin cá nhân của mày đã bán bao giờ hết.

Làm thế nào để Tập thể dục Của California Chính Quyền

Để xin phép thông tin cá nhân hoặc yêu cầu việc này, vui lòng gửi một kiểm chứng tiêu dùng cầu cho chúng tôi bằng một trong hai:

[liên lạc thức];

e-mail: chính @ utilityappsmobile.com

Người có thể thực hiện các quyền qua một đại lý người đáp ứng yêu cầu cơ quan của các CCPA. Chỉ có bạn hay một người đăng ký với California, thư Ký của Bang, mà bạn cho phép hành động trên danh nghĩa của bạn có thể làm cho một kiểm chứng tiêu dùng yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân. Bạn cũng có thể kiểm chứng một người tiêu dùng yêu cầu thay mặt cho con nhỏ.

Xin vui lòng, bao gồm những từ ngữ "người tiêu Dùng quyền để duy trì tính bảo mật ở bang California" trong văn bản yêu cầu của bạn.

Bất kỳ yêu cầu bạn gửi cho chúng ta có thể nhận diện và xác nhận cư trú quá trình, vì vậy khi gửi xác minh được yêu cầu, bạn nên sẵn sàng để:

Cung cấp đủ thông tin cho phép chúng ta hợp lý xác minh anh là những người mà chúng tôi thu thập được thông tin cá nhân hoặc đại diện có thẩm quyền, có thể bao gồm: tên, địa chỉ, city, bang, mã, và địa chỉ email. Chúng ta có thể sử dụng thông tin này để bề mặt một loạt các câu hỏi bảo mật để xác nhận danh tính. Nếu bạn được yêu cầu một đại lý hành động trên danh nghĩa của bạn, như vậy được ủy quyền agent phải cung cấp giấy ủy quyền xác nhận hay một quyền lực của luật sư, có chữ ký của anh.

Mô tả yêu cầu của bạn với đầy đủ chi tiết đó cho phép chúng tôi hiểu đúng, đánh giá, và trả lời nó.

Chúng ta sẽ không thể để đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn thông tin cá nhân nếu chúng ta không thể: (tôi) xác nhận danh tính của bạn hoặc thẩm quyền để thực hiện các yêu cầu, hoặc (i) xác nhận thông tin cá nhân có liên quan đến bạn. Chúng tôi có thể hỏi cô thêm thông tin hoặc tài liệu để xác nhận danh tính. Chúng tôi cũng có thể thực hiện kiểm tra, bao gồm cả với thứ ba bữa tiệc xác minh danh tính dịch vụ, để xác minh danh tính của trước khi thực hiện bất kỳ hành động với thông tin cá nhân. Điều này được coi như là một bảo vệ biện pháp để ngăn chặn tiết lộ thông tin cá nhân của dưới một giả hoặc cặn bã yêu cầu.

Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân trong một kiểm chứng, người tiêu dùng, yêu cầu sẽ được sử dụng chỉ để kiểm tra những yêu cầu nhận dạng hay thẩm quyền để thực hiện các yêu cầu và không cho mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ giữ nó cho đầy đủ thời hạn hợp cần thiết cho mục đích mô tả ở trên và xóa nó sau khi mục đích là hoàn thành.

Chúng tôi cố gắng đáp ứng để kiểm chứng một người tiêu dùng cầu trong vòng bốn mươi-năm (45) ngày nhận của nó. Nếu chúng ta cần thêm thời gian, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn của lý trí và thời gian mở rộng trong văn bản. Xin lưu ý rằng chúng ta là chỉ được yêu cầu đáp ứng hai yêu cầu mỗi khách hàng mỗi năm.

IX. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỌN RA

Lựa chọn trong số tiếp theo dõi

Nếu bạn không muốn thứ ba bên cung cấp dịch vụ sử dụng dữ liệu liên quan đến bạn cá nhân quảng cáo trên cơ sở của sở thích của bạn, bạn nên chọn lựa chọn "giới Hạn theo Dõi quảng Cáo" trên thiết trong Cài đặt/ Chính/ Quảng cáo, xin vui lòng tìm thêm thông tin ở đây: https://support.apple.com/en-us/HT202074;

Bạn cũng có thể truy cập https://youradchoices.com cho cùng một mục đích. (Xin vui lòng, hãy nhớ rằng chúng tôi không có kiểm soát trên trang web này và bất kỳ quyết định nó cung cấp).

Hãy nhớ khi bạn chọn ra một số quan tâm dựa trên quảng cáo, anh vẫn có thể tiếp tục nhận được quảng cáo dựa trên khác không thông tin cá nhân như quảng cáo liên quan đến các nội dung của các sản phẩm kỹ thuật số bạn đang sử dụng.

Lựa chọn trong số dữ Liệu vị Trí Xử lý

Nếu bạn không muốn thứ ba bên cung cấp dịch vụ sử dụng vị trí chính xác của dữ liệu, hoặc đường vị trí cấp thông tin về bạn, bạn nên tắt dịch Vụ vị Trí cho các sản Phẩm áp dụng thông qua các đơn "Cài đặt > Chính > vị Trí dịch Vụ". Sau đó chọn áp dụng này và "Chia sẻ vị Trí của Tôi" tình trạng để "Không bao giờ". Hãy xem thêm thông tin ở đây: https://support.apple.com/en-us/HT203033.

Cũng như trên đã nói, chúng tôi có thể thỉnh thoảng gửi cho bạn thông báo đẩy hoặc cảnh báo tới để thông báo về một số cung cấp và lời khuyên liên quan đến các ứng Dụng thậm chí nếu ứng Dụng của chúng tôi hiện không mở cửa hay sử dụng. Nếu bạn muốn để chọn ra từ khi nhận được những loại thông tin liên lạc, bạn có thể quản lý đẩy sở thích thông báo hoặc vô hiệu hóa các thông báo này bằng cách tắt thông báo cài đặt trong các thiết lập của điện thoại di động bất kỳ thời điểm nào. Nhớ rằng nếu bạn làm điều đó, các ứng Dụng, có thể mất chức năng đầy đủ, hoặc chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo quan trọng như chính thông báo.

Nó nên ý rằng bạn có thể ngăn chặn tất cả các thông tin liên quan đến việc sử dụng ứng Dụng bởi gỡ bỏ những ứng Dụng, sử dụng các tiêu chuẩn rõ ràng quá trình cho điện thoại. Nếu anh xóa các ứng Dụng điện thoại di động, một số thông tin liên quan đến bạn vẫn có thể được lưu trữ như mô tả trong Phần V ở trên.

X. thay ĐỔI CHÍNH sách bảo MẬT

Chúng tôi nhận ra thông tin đó chính là một trách nhiệm, và vì vậy, chúng tôi sẽ từ thời gian để cập nhật thời gian Chính Sách này khi chúng tôi thực hiện dữ liệu cá nhân mới thực hành hay áp dụng mới chính sách.

Bất cứ khi nào chúng tôi thay đổi Chính sách này, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi Chính Sách này và những nơi khác mà chúng tôi thích hợp. Các hình thức khác của báo thay đổi hoặc cập nhật khi thích hợp, trong những trường hợp có thể cung cấp cho bạn.

XI. LÀM THẾ NÀO ĐỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về Chính sách bảo Mật này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua [liên lạc thức] hoặc gửi tin nhắn của bạn vào chính @ utilityappsmobile.com.